Nezávislý finanční poradce Plzeň

Finanční slovník - P

Pojmy které byly na stránkách finančního slovníku zařazeny pod písmeno p.

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v

p.a. - význam zkratky.
Pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů.
Peněžní trh
Peněžní úvěr je forma poskytnutí peněz.
Peníze (platidlo).
PIN - číselný kód.
Platba mezi stranami.
Platební karta slouží k bezhotovostní platbě.
Platnost karty
Podílový fond je majetek sestavený z cenných papírů a peněz.
Podílový list je cenný papír.
Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Pohledávka, dlužná částka, dluh.
Pohyblivá úroková sazba se mění v závislosti na vývoji trhu.
Pojištění vkladů - ze zákona jsou pojištěny neanonymní vklady u bank.
Pojistná částka je částkou pojistného plnění.
Pojistná doba na kterou se uzavírá pojistná smlouva.
Pojišťovací agent
Pojišťovací makléř
Pokladniční poukázka je krátkodobý dluhový cenný papír.
Poměr kurzu a zisku je jeden z ukazatelů pro posouzení aktuální ceny akcie.
Portfolio je souhrn cenných papírů ve vlastnictví jedné osoby nebo společnosti.
Portfolio management je řízení skladby portfolia cenných papírů.
Právnická osoba má způsobilost k právním úkonům.
Překlenovací úvěr je využívaný u stavebních spořitelen.
Příkaz k inkasu je bezhotovostní platební metoda.
Příkaz k úhradě
Primární trh na nějž se umísťují nově emitované cenné papíry.
Přímé bankovnictví pomocí některého z elektronických informačních kanálů.
Prioritní akcie mohou i nemusí být vybaveny hlasovacími právy.
Připojištění
Prospekt cenného papíru sděluje investorům základní informace týkající se emitenta.
Provize je odměna za zprostředkování obchodu či služby.

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň