Nezávislý finanční poradce Plzeň

Přístup do lesa a volné krajiny

Jaká je právní úprava přístupu do lesa a volné krajiny?

Les

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny má každý právo vstupu a volného průchodu přes pozemky, které jsou ve vlastnictví nebo nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby. Právo volného průchodu však není stanoveno pro zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky, které jsou určeny faremním chovům zvířat. V době, kdy může dojít k poškození porostů nebo půdy a v době pastvy dobytka jsou z práva volného průchodu vyloučeny i orné pozemky, louky a trvalé travní porosty (pastviny). Volným průchodem přes pozemky nesmí být způsobena škoda na majetku či zdraví jiných osob a nesmí být zasaženo do práv na ochranu osobnosti a sousedských práv. Pokud se vlastník nebo nájemce pozemku, pro který platí právo volného průchodu, rozhodne tento pozemek oplotit, musí přes něj na vhodném místě zajistit volný průchod.

Každému je zákonem výslovně stanoveno právo vstupovat do lesa avšak také stanoví určitá omezení, které při tomto vstupu musí dodržovat. Do lesa vstupuje každý na vlastní nebezpečí a může zde sbírat lesní plody a suchou ležící klest pro svou vlastní potřebu, les však nesmí poškozovat, narušovat jeho prostředí a zároveň musí dbát pokynů vlastníka nebo nájemce lesa a jeho zaměstnanců. Odlišný režim může platit ve vojenských lesích a chráněných územích. Vstup do lesa může být také omezen orgánem státní správy lesů nebo obce z důvodu ochrany lesa nebo zdraví a bezpečnosti občanů.

Vstup do lesa je dále spojen s řadou zákazů a omezení, především zákaz těžit stromy a keře, rušit klid a ticho, vstupovat na místa těžby dřeva, sbírat semena lesních dřevin, jezdit na kole či na koni mimo lesní cesty a vyznačené trasy, rozdělávat oheň, tábořit mimo vyhrazená místa...

Finanční poradce Plzeň

Nezávislý finanční poradce Plzeň